fbpx

Regulamin dodawania opinii

Data obowiązywania: 25.09.2023 r. – 24.10.2023 r.

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej, tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie Eweliny Małkińskiej, prowadzącą działalność nierejestrowaną.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Ewelinę Małkińską na stronie Blasku Kobiety, mailowo pod adresem: kontakt@blaskkobiety.pl oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez Ewelinę Małkińską.
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie Blasku Kobiety może dodać każdy klient, tj. również klient, który nie dokonał zakupu produktu.
 • Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).

 • Klient przesyłając opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią klienta jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w wiadomościach mailowych i mediach społecznościowych, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej).

§ 2 Zasady publikowania Opinii

 1. Aby opinia mogła być opublikowana przez sprzedawcę powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. W celu opublikowania opinii klient powinien podać następujące dane, tj.:
  a. oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
  b. adres e-mail (niewidoczny dla innych klientów),
  c. treść opinii
 3. Klient przesyłając opinię oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 4. Opinia nadesłana przez klienta zostanie opublikowana po weryfikacji przez Ewelinę Małkińską pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca decyduje o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Klient, którego opinia nie została opublikowana ma prawo do skontaktowania się w tej sprawie ze Sprzedawcą.
 5. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego na stronie Blasku Kobiety.
 6. Sprzedawca nie ma obowiązku publikować opinii w Sklepie. Może też publikować wybrane opinie.
 7. Opinie mogą być publikowane w Sklepie i na każdej innej stronie internetowej Blasku Kobiety, a także w mediach społecznościowych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  a. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  b. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  c. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  d. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż marka Blask Kobiety, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
  e. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  f. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  g. zawiera treści o charakterze spamu,
  h. jest wysyłane przez automaty, tzw. boty,
  i. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 9. Treści Opinii Klientów mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 10. W sklepie oraz w mediach społecznościowych publikowane są opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu.
 11. Sprzedawca zapewnia, że opinie publikowane w sklepie oraz w mediach społecznościowych pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Eweliny Małkińskiej.
 12. Opinie publikowane w sklepie oraz mediach społecznościowych nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

§ 3 System weryfikacji opinii

Krok #1: Opinie weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Klienta, który używał produktu lub go nabył poza sklepem.

Krok #2: Sprzedawca weryfikuje czy dane podane w przesłanej opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

Krok #3: Sprzedawca weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

Krok #4: Sprzedawca samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie.

Krok #5: Jeżeli sprzedawca będzie posiadał wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

Weryfikacja opinii umieszczonych w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook):

Krok #1: Użytkownicy mediów społecznościowych mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu Blask Kobiety pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

Krok #2: Wszystkie opinie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie.

Krok #3: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Klient przesyłający i/lub publikujący opinię udziela sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie oraz w mediach społecznościowych.
 2. W ramach udzielonej licencji sprzedawcy otrzymuje prawo do:
  a. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  b. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Klient oświadcza, że:
  a. jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;
  b. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych klientów oraz sprzedawcę jak również upoważnia sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
  a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
  d. pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e. naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 6 Zgłaszanie naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w sklepie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z sklepie treści będących przyczyną naruszenia.

§ 7 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie lub mediach społecznościowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: kontakt@blaskkobiety.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem zamieszczającym Opinię.
 2. Zarówno Klient, jak i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 4. Sprzedawca może w każdym czasie usunąć ze Sklepu opublikowaną opinię otrzymaną od Klienta.
 5. Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie. O zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje za pośrednictwem sklepu.

© Copyright by Ewelina Małkińska

kontakt@blaskkobiety.pl